saher ap bura ho kai hai,asleyh sab ab
saher ho kaih ha,