Tumarehy sath raneh be mohsahkal hai buth,Aur ben tumarehy hum reh be nahi sakatahy.Ik aur bares hai beth keyha.Kay gohai kay pahai.Kithney kushaiy hum ne sametey hai.Kithney gamhoo sey dil ko jahlayha.