Oo Zaid is pyar mein ziyadti na manga kar,
Mushrik likh dengei kia tujhe Ghazab-e-Ilahi ka koi darr nahin..