"Aik Siaar"

aik sooch os ke dil ko perashan ker rahie hai
mutthie mein baand tatlie kaisey maar gie thi ?

Yasmin Yasi