Aik Shiar

zaroorat parie to haath pehlana per gaya
kuhadarioun ka bhoj uthiaya na ja saka

Yasmin Yasi